Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat3, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy4. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha5. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
(1J 4,7-16)

Miłość… wyznacznik trwania w Bogu. Narodzenia z Boga, znania Go. Czy znam Boga…? Ciągle Go poznaję, odkrywam. Jan pisze, że jeśli kocham, jeśli miłuję to Go znam… bo Bóg jest miłością. Kto nie miłuje, nie zna Boga. A to jest straszne…
Teraz słowo „miłość” jest modne. Sugeruje przyjemność, uczucie, użycie. To nie jest prawdziwa miłość. To nie jest Miłość, o której pisze św. Jan. Ta „miłość” niesie śmierć.
Miłość, o której pisze Jan to czyn. Ofiara. Ofiara przebłagalna za moje i Twoje grzechy. Śmierć i zmartwychwstanie. I życie, życie w Ojcu, Synu i Duchu. Życie w Trójcy Świętej.  Ojciec posłał Syna, żebym miała Życie. Życie w Miłości!
Miłość

Maleńka MOJE MYŚLI

0 Replies

 1. czytałam dzisiaj Apokalipsę św. Jana i przy fragmentach: I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
  „Oto przybytek Boga z ludźmi:
  i zamieszka wraz z nimi,
  i będą oni Jego ludem,
  a On będzie „BOGIEM Z NIMI”.
  4 I otrze z ich oczu wszelką łzę,
  a śmierci już odtąd nie będzie.
  Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
  już [odtąd] nie będzie,
  bo pierwsze rzeczy przeminęły”.
  5 I rzekł Zasiadający na tronie:
  „Oto czynię wszystko nowe”.
  I mówi:
  „Napisz:
  Słowa te wiarygodne są i prawdziwe”.
  6 I rzekł mi:
  „Stało się.
  Jam Alfa i Omega,
  Początek i Koniec.
  Ja pragnącemu
  dam darmo pić ze źródła wody życia.
  7 Zwycięzca to odziedziczy
  i będę Bogiem dla niego,
  a on dla mnie będzie synem.” oraz 22, 20 <> popłakałam się z tęsknoty za Jezusem

Dodaj komentarz